Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

TQA ULUSLARARASI BELGELENDÝRME

TQA ULUSLARARASI BELGELENDÝRME

Ksa Aklama :  ULUSLARARASI AKREDÝTASYONLU BELGELENDÝRME FÝRMASI
Kategori :  ISO Eðitim ve Danýþmanlýk Firmalarý
Web Adresi :  http://www.tqa.com.tr
Bulunduu ehir :  Konya
Adres :  Ferhuniye Mh. Sultanþah Cd. Belediye Ýþhaný No:46 Kat:6/22 Selçuklu / Konya
Telefon :  0332 351 22 04
Faks :  0332 351 22 05
Firma Detayl Aklama
TQA ULUSLARARASI BELGELENDÝRME TEKNÝK KONTROL EÐÝTÝM ÝÇ VE DIÞ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ;

Türkiye Cumhuriyeti yasalarýna göre 2011 yýlýnda Konya merkezli ilk ve tek özel belgelendirme kurumu olarak kurulmuþ olup TC mevzuatýna göre faaliyet göstermekte ve bu konuda IAS – International Accredition Services tarafýndan akreditasyonu bulunan bir eðitim ve belgelendirme kuruluþudur. Kuruluþ felsefemiz; ülkemizde üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalarý kalite, standardizasyon, belgelendirme, test ve ölçüm güvenirliði alanlarýnda Avrupa standartlarýna uygun denetlemek ve belgelendirme olgusudur. TQA olarak; firmalarýn rekabet gücünü artýrmalarý için spesifik eðitim ihtiyaçlarýný karþýlamayý ve Avrupa Birliði Direktifleri ve standartlarýna göre etkin belgelendirme hizmeti vermeyi ilke edindik. Firmamýz bünyesinde bulunan deneyimli, konusunda uzman baþ denetçilerle siz deðerli müþterilerimize kaliteli, hýzlý ve güvenilir hizmet vererek deðer katacaðýmýza inanýyoruz.

Vizyonumuz
*Güvenilir, dürüst iþ ahlaký ve üstün hizmet kalitesi ile sektörde ilk 5 firma arasýnda olmak.

Misyonumuz
*Denetlediðimiz kuruluþlarý ve çalýþanlarýný geliþtirmek,
*Bilgi üretme ve paylaþmaya dayalý deðer yaratan eðitimler sunmak,
*Hizmet verdiðimiz bütün kuruluþlarda bilgi güvenliði, gizlilik ve ahlaki kurallara uymaktýr.

Kalite Politikamýz
*Tüm üretim ve hizmet sektörlerine, uygun maliyetli, rekabetçi, baðýmsýz ve tarafsýz üçüncü taraf belgelendirme hizmeti saðlamaktýr.
*Sektörel gereksinimleri de göz önünde tutarak tutarlý denetimler sunmak.
*Deðer katan hizmetleri sürekli iyileþtirmek ve yeni standart ve uygulamalarý hýzla kendi sistemine entegre ederek müþteriye sunmak,
*Yasal, müþteri ve diðer þartlara yeterince ve tatmin edici olarak uymak,
*Tüm proseslerimizde güvenli, saðlýklý ve güvenilir bir firma olmak için her türlü tedbiri almak, bu amaçla kalite, çevre, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði, bilgi güvenliði ve müþteri memnuniyeti yönetim sistemlerini uygulamak,
*Çevresel etkilerimizi kontrol ederek kirliliðin önlenmesi ve tehlikeler için tedbirler alarak kazalarýn engellenmesi konusunda çalýþmalar yapmak,
*Uzun soluklu geleceði planlayan ve gerçekleþtiren bir firma olmak,
*Çalýþanlarýmýzýn eðitimine ve yeteneklerinin geliþtirilmesine önem vermek,
*Kalite sistemimizi geliþen teknoloji þartlarýna uygun bir þekilde sürekli iyileþtirmek ve geliþtirmek.