Asist Patent, Marka Tescil ve Patent Bavurusu

KONYA DANIÞMANLIK

KONYA DANIÞMANLIK

Ksa Aklama :  KONYA KALÝTE DANIÞMANLIK FÝRMASI
Kategori :  ISO Eðitim ve Danýþmanlýk Firmalarý
Web Adresi :  http://www.konyadanismanlik.com
Bulunduu ehir :  Konya
Adres :  Ferhuniye Mh.Hastane Cd. No:46/22 Selçuklu / Konya
Telefon :  03323530005
Faks :  03323530005
Firma Detayl Aklama
ERA DANIÞMANLIK

Türkiye Cumhuriyeti yasalarýna göre kurulmuþ olup, TC mevzuatýna göre faaliyet göstermekteve bu konuda tam uygunluðu bulunan bir eðitim ve danýþmanlýk kuruluþudur.

Kuruluþ felsefemiz; ülkemizde üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalarý kalite,standardizasyon, belgelendirme, test ve ölçüm güvenirliði alanlarýnda Avrupa standartlarýna uygun hale getirme olgusudur.

ERA DANIÞMANLIK olarak; firmalarýn rekabet gücünü artýrmalarý için kalite sistemlerininkurulmasýna yardýmcý olmak, spesifik eðitim ihtiyaçlarýný karþýlamak, Avrupa Birliði Direktifleri ve standartlarý hakkýnda güncel bilgileri sunarak Avrupa birliði tarafýndan ürünlerden talep edilen iþaretleme ve belgelerin temin edilmesini saðlayýcý teknik destek ve danýþmanlýk hizmeti vermeyi ilke edindik. Firmamýz bünyesinde bulunan deneyimli, konusunda uzman mühendis, tekniker ve baþ denetçilerle siz deðerli müþterilerimize kaliteli, hýzlý ve güvenilir hizmet vererek deðer katacaðýmýza inanýyoruz.